Voorwaarden

                        ALGEMENE VOORWAARDEN VAN "PATANGA" 

DEFINITIE

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de webshop/site in zijn geheel inclusief de naam "Patanga", het webontwerp, de lay-out, alle teksten, producten, aanbiedingen, diensten van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen zijn auteursrechtelijk beschermt. Niets van deze webshop/site mag zonder toestemming van "Patanga.nl" worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met "Patanga" worden overeengekomen. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met "Patanga", voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

TOEPASSELIJKHEID

Het accepteren van een aanbieding en/of offerte dan wel het doen van een bestelling houdt in dat afnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van hier in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. In die gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing. Indien en voor zover enige onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou zijn blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor het overige onderdelen c.q. bepalingen, bindend blijven.

PRODUCT   

De producten van "Patanga" worden voor een deel handmatig gemaakt uit natuurlijke materialen. Hierdoor kunnen alle afbeeldingen, tekeningen en gegeven betreffende gewicht, afmetingen, kleuren etc. slechts bij benadering worden weergegeven. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst zijn. De producten van "Patanga" worden deels van natuurlijke kristallen gemaakt, waarvan sommige fragiel van aard, waardoor garantie mogelijk beperkt kan zijn.

                                                           PRIJZEN
Alle prijzen voor de consument, vermeldt op de webshop zijn in euro's inclusief BTW. Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de afnemer. "Patanga" kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden, indien de opdrachtgever, na termen van redelijkheid, billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel van een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De verzendkosten zullen zichtbaar zijn tijdens de betaalprocedure, voordat afnemer de bestelling bevestigd. Indien afnemer niet akkoord gaat met de verzendkosten heeft afnemer altijd de mogelijkheid om, zonder enige gevolgen voor afnemer, de bestelling niet te bevestigen, waardoor de bestelling niet door zal gaan.

 AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen van of namens "Patanga" mondeling, in prijscouranten, het internet, dag- of weekbladen, periodieke aankondigingen, brieven, faxberichten en e-mails, gedaan ter zake prijzen, bestellingen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor "Patanga" op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
   
"Patanga" behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door "Patanga". 

"Patanga" is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt "Patanga" dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de bestelling mee.

ANNULERING

De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoordde en/of in goede staat zijn ontvangen. Indien dit niet het geval is, dient de afnemer "Patanga" daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien kan worden aangetoond dat de producten niet aan de bestelling c.q. overeenkomst voldoen, verkeerde product geleverd zijn, heeft "Patanga" de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen voor de juiste producten. 

 BETALING

Betaling geschiedt bij vooruitbetaling per bank, tenzij anders overeen-gekomen. Wanneer "Patanga" het bedrag op de rekening heeft ontvangen, dan zal de bestelling z.s.m. worden verzonden. Indien het bestelde product niet voorradig is, dan wordt de afnemer hierover ingelicht.    

LEVERING

De door "Patanga" opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangt dat deze de overeenkomst in stand laat. De afnemer is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Bestelde producten worden afgeleverd op het opgegeven adres van de afnemer, of evt. aan het zakelijke adres voor bevestiging van de bestelling. De levering van de producten aangeboden in de webshop geschiedt wanneer de producten gereed zijn voor verzending aan de afnemer, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling van de afnemer op de rekening van "Patanga".
Indien levering langer duurt dan 30 dagen wordt de afnemer hierover schriftelijk per e-mail geïnformeerd.

Indien er sprake is van een nalevering van niet op voorraad zijnde artikelen uit de webshop, zal de afnemer de keuze gesteld worden om levering in geheel te laten plaatsvinden of te kiezen van nalevering van ontbrekende producten. De kosten van nalevering zijn dan voor rekening van "Patanga".

Voor speciale opdrachten en bestellingen, die buiten de aangeboden producten in de webshop vallen wordt de afnemer bij bestelling geïnformeerd over de levertijd.

"Patanga" bepaald de wijze van vervoer en de vervoerder.
Indien afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor rekeningen van de afnemer.

 AFKOELINGSPERIODE

"Patanga" biedt de afnemer de mogelijkheid de door afnemer bestelde producten binnen 7 werkdagen na ontvangst, zonder opgave van reden, te retourneren.

"Patanga" houdt zich het recht voor de geretourneerde producten te weigeren die beschadigd zijn en gebruikssporen vertonen door schuld van afnemer. 

Indien afnemer de overeenkomst binnen de afkoelingsperiode wenst te ontbinden, dient afnemer er dit onmiddellijk aan "Patanga" kenbaar te maken via e-mail of post en dient de afnemer het product direct te retourneren.

De kosten, het risico en de bewijslast van tijdige retourzending liggen bij de afnemer. Indien aan de voorwaarden zijn voldaan, zal "Patanga" het betaalde bedrag minus de verzendkosten retourneren per bank of giro.

Van retourrecht zijn uitgesloten: voor de afnemer speciaal bestelde producten, artikelen die om hygiënische redenen niet kunnen worden omgeruild, zoals oorbellen en producten waarvan duidelijk zichtbaar is dat deze door afnemer gebruikt zijn en derhalve niet meer kunnen worden verkocht, zoals aangestoken kaarsen.

GARANTIE

"Patanga" garandeert de deugdelijke en/of bruikbaarheid en kwaliteit van de door haar geleverde producten, conform de aangeboden specificaties op de webshop. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als de ingangsdatum van de garantie.

Alle garantiebepalingen van de fabrikanten van de door ons geleverde producten, indien van toepassing, gelden onverkort voor de afnemer van de producten. Indien van toepassing is de standaard fabrieksgarantie van kracht op betreffende producten. Deze garantie vervalt indien er sprake is van nalatig onderhoud, opzet of andere nalatigheid. Voor overige producten geldt dat de garantie vervalt indien er aanpassingen door de koper zijn gemaakt en/of het product verkeerd gebruikt is. Bij sommige producten vervalt de garantie bij het in gebruik nemen, openen of verbreken van de verpakking.

"Patanga" is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder begrepen, bedrijfsschade, schade aan goederen of personen ontstaan door de geleverde producten en/of diensten. Door verstrekte adviezen of toelichtingen dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde producten en/of diensten of onjuiste samenstelling van de geleverde producten en/of diensten. Onverminderd het vorenstaande is een eventuele verplichting van verkoper tot schadevergoeding uit welke hoofden dan ook, te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten.

 KLACHTEN

Alle klachten met betrekking tot de levering, kwaliteit, hoedanigheid van een product, of iedere andere klacht, zullen door "Patanga" serieus in behandeling worden genomen. Mocht afnemer om wat voor een reden dan ook, niet geheel tevreden zijn over de producten en/of service van "Patanga", stellen wij het op prijs als de afnemer dit kenbaar maakt, zodat een passende oplossing geboden kan worden.

 EIGENDOMSBEPALINGEN

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien afnemer al hetgeen deze op grond van enige overeenkomst aan "Patanga" verschuldigd bent, heeft voldaan. Het artikel dient in de originele staat te blijven en de verpakking, indien van toepassing, mag niet geopend of beschadigd zijn. Indien er gebruikerssporen op het artikel te vinden zijn, dan zal "Patanga" de onkosten doorberekenen aan de afnemer. 
                                                         GESCHILLEN

Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, alsmede gevallen waar deze voorwaarden niet in voorzien. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter  in het arrondissement waar "Patanga" is gevestigd bevoegd, tenzij anders bepaald.

 PRIVACY

De gegevens van afnemer zullen gebruikt worden voor bestelling, betaling en levering en voor een snelle afhandeling in het klantsysteem van "Patanga" worden opgenomen. Deze gegevens zullen nimmer, zonder toestemming, aan derden worden doorgespeeld tenzij hier wettelijke redenen voor zijn. Afnemer krijgt alleen reclame van "Patanga" indien deze hiervoor toestemming heeft gegeven.

 OVERMACHT

Onverminderd deze voorwaarden en de overige aan haar toekomende rechten, houdt "Patanga" het recht voor, om naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit zal de afnemer schriftelijk worden medegedeeld zonder dat "Patanga" tot enige schadevergoeding verplicht is, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan "Patanga" kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet rechtshandelingen of in geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Hieronder worden ook situaties beschouwd als:   
A ~ te late of kwalitatief onacceptabele leveringen van een of  meer
       toeleveringsbedrijven
B ~ belemmerende maatregelen van overheidswegen   
C ~ geheel of gedeeltelijke staking of storing in het externe vervoers-
       apparaat     
D ~ en andere ongeregeldheden die tijdige levering van product en/of
       dienst verhinderen   
E ~ geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieproces van 
       toeleveranciers en vervoersapparaat
F ~ storingen in de internet- en/of telefoonverbindingen die bestellingen
       stagneren en/of vertragen.